bureau nederlandse
vee export
Bnv-e in het Duits Bnv-e in het Engels Bnv-e in het Nederlands

Ovce/kozy

Ovce a kozy byly vždy duležitým faktorem zemedelství v Nizozemsku. Puvodne byly tyto prežvýkavé druhy chovány na rozlehlých farmách s nízkou fi nancní hodnotou. V soucasnosti se chovu ovcí a koz a živocišné výrobe venuje mnoho profesionálních farem hlavne kvuli produkci masa (ovcího) a mléka (kozího).

Faktory úspechu
Rozvoj techto odvetví byl stimulován mnoha duležitými faktory vcetne:

  • Výzkumných ústavu a praktických projektu
  • Výborné znalosti šlechtení a chovu zvírat
  • Dobrých vudcích dovedností
  • Profesionálního zamerení na trh
  • Aktivních obchodníku s užitkovými zvíraty
  • Infrastruktury pro efektivní prepravu zvírat

Ovce
Nizozemsko má dlouholetou tradici farmárského chovu a šlechtení ovcí. Jeho klima a krajinný ráz se pro chov techto zvírat dokonale hodí. Puvodne byly ovce chovány na neúrodných druzích pudy. V soucasnosti jsou populace rozšíreny po celé zemi a na chovu a šlechtení ovcí se s úspechem podílí mnoho farmáru.

Vetšina farmáru chovajících ovce se venuje chovu ovcí spolu s mlékarstvím nebo chovem prasat. Existuje však i nekolik set specializovaných chovatelu jehnat, kterí produkují jehnecí maso. Šlechtitelské programy daly vzniknout nekterým mezinárodne uznávaným plemenum, ze kterých je nejznámejší plemeno Texel vyhledávané pro své kvalitní maso.

Holandská ovcí populace cítá více než 1,2 miliónu kusu. Chov jehnat je sezónní: prakticky všechna jehnata se rodí na jare. Vetšina jehnat je vykrmována na farme, kde se narodila, a poražena v nekterých z holandských jatek.

Selekce jakosti
Vývoz jatecních jehnat je duležitou cinností: každý rok je do nekolika evropských zemí vyvezeno pár set tisíc zvírat. Pred vývozem jsou jehnata shromáždena ve specializovaných vývozních strediscích. Zde se provádí selekce podle požadavku zákazníka. Po certifi kaci udílené ofi ciální veterinární službou jsou klientum dopravovány moderními a dobre vybavenými prepravními prostredky stejnorodé skupiny jehnat.

Kozy
V Nizozemsku se približne 350 specializovaných farem podílí na produkci kozího mléka. Prumysl na výrobu kozího mléka a sýru se behem minulého desetiletí znacne rozvinul a tomu odpovídá nárust produktivní populace. Hlavne bílé sánské plemeno, puvodní mlécný druh, bylo dále vyšlechteno pro vyšší produkci mléka.

Celková kozí populace pro tvorbu mléka cítá približne 200 000 zvírat. Krome mladých koz, které jsou zapotrebí jako náhrada kusu ve stádu, je na trhu k dispozici mnoho vysoce kvalitních mladých zvírat.

Mladí samci a cást mladých samic jsou vykrmovány na specializovaných výkrmných farmách. Když jsou pripravena na porážku, tato kuzlata jsou exportována na jatka povetšinou v evropských zemích, které jsou zkušenými experty na to, jak k temto kvalitním produktum pridat hodnotu.

Aktivní profesionálové
Holandští vývozci mají duležitý podíl pri tom, když jsou ovce a jatecní jehnata zužitkována. Aktivne se také podílí na obchodu s kozami a kuzlaty pro výkrm a porážku. Vývozci jsou profesionálové s mnoha lety zkušeností na rozlicných trzích. Hledat nové kontakty na stávajících a nových trzích a vyrovnávat nabídku s poptávkou je jejich denní chléb. Venují se tomu se zaujetím a profesionalitou.

Kontakt
Máte-li zájem kontaktovat vývozce/dovozce užitkových zvírat nebo vás zajímá aktuální nabídka zvírat, prosíme neváhejte nás kontaktovat. Dutch Livestock Export Association (holandské sdružení pro vývoz užitkových zvírat) zastupuje holandské vývozce a dovozce užitkových zvírat. Bude nám potešením vám pomoci navázat mezinárodní obchodní kontakty.

Obchod s kvalitními hospodárskými zvíraty je svetem bez hranic, protože nabídka, poptávka a prodej mají mezinárodní rozsah.

 

Contact

Bureau Nederlandse Vee-export
Benoordenhoutseweg 46-5
2596 BC Den Haag
Nederland
T + 31(0)70 219 30 00
F + 31(0)70 219 30 01
E bnve@vee-logistiek.nl

Deel onze site

    

 
Languages: CZ E F H IT PL RO

BNV-e | © 2024