bureau nederlandse
vee export
Bnv-e in het Duits Bnv-e in het Engels Bnv-e in het Nederlands

Skotu a telatech

Nizozemsko je jedna z celních zemí ve výrobe mléka a masa na svete. Tato zeme má dlouholetou tradici a špickovou reputaci ve šlechtení dobytka pro produkci mléka a hovezího masa. Do celého sveta se již více než 100 let vyváží vysoce kvalitní fríský dvouúcelový skot. Selekce probíhající po mnoho generací položila základy dnešnímu proslavenému holštýnsko-frískému druhu mlécných krav. Nizozemsko zaujímá celní roli ve šlechtení holštýnsko-fríského plemene. V soucasnosti dodává sperma a jalovice do celého sveta.

Mlékarský prumysl v Nizozemsku je výborne rozvinut a organizován. Více než 1,4 miliónu chovaných mlécných krav zarucuje ohromnou národní produkci telat pro masný prumysl. Díky množství rezervních krav je zajištena dodávka krav jatecních. Mezitím se stalo populárním meziplemenné krížení, které je uznáváno jako dokonalý prostredek, jak odchovávat telata vhodná pro produkci masa. Aby se zajistila maximální užitkovost telat, odvetví produkce telecího masa se v Nizozemsku rapidne a intenzivne rozvinulo. Vzhledem k právním predpisum a požadavkum trhu narostla populace krav bez tržní produkce mléka (suckler cow). Tento hovezí dobytek rodí vynikající telata pro produkci hovezího.

Faktory úspechu
Silný rozvoj odvetví produkce hovezího a telecího masa v Nizozemsku usnadnilo nekolik klícových faktoru, jmenovite:

  • Znalost a zkušenost v oboru chovu zvírat a živocišné výroby
  • Komplexní praktický výzkum, vzdelávání a poradenství
  • Spolecnosti vyrábející krmivo a specializovaná výroba krmiva
  • Výkonný prumysl produkce telecího masa
  • Soukromí farmári a spolecnosti ochotné investovat
  • Mezinárodní zamerení obchodníku se zvíraty
  • Vysoký standard prepravy a prepravních vozidel

Postupy pri chovu jsou nadmíru standardizované a certifi kované, aby se zajistila kvalita, vysoké zdraví a komfort zvírat. Odvetví pro prepravu zvírat investovalo do moderních technicky vyspelých nákladních vozidel a prívesu, aby se zajistila komfortní preprava zvírat s vysokou hodnotou. Spolecnosti a ridici jsou certifi kováni, takže ví, jak zvírata prepravovat a jak s nimi nakládat.

Telata a telecí maso
Odvetví produkce telecího masa potrebuje více mladých telat, než kolik lze získat v holandském národním merítku. Následkem toho se úspešne rozvinula mezinárodní dodávka telat. Približne 3000 farem se specializuje ve výkrmu telat, bud pro produkci bílého telecího, nebo ružového telecího masa. Každý rok odchovají k porážce na 1,4 miliónu telat.

Více než 100 000 telat je každým rokem vyvezeno. Holandští vývozci specializující se na to, jak telata využitkovat, velmi aktivne hledají klienty, kterí by se o tyto druhy telat zajímali. Tento produkt je v Evrope proslulý na základe své genetické kvality, zdravotního stavu a odolnosti. Pocty dovážených telat jsou mnohem vyšší: do Nizozemska je z celé Evropy dováženo více než 650 000 mladých zvírat rocne. Holandští dovozci užitkových zvírat, kterí se specializují na to, jak dodávat kvalitní telata farmám pro produkci telecího masa, ví, kde nalézt své kontakty a zvírata. Hrají kritickou roli v dodávce zvírat.

Lidé z prumyslu produkce telecího masa v Nizozemsku se vždy zajímají o nové kontakty, které by jim mohly dodávat kvalitní telata. Znají presne konkrétní vlastnosti jednotlivých trhu a klientu. Vývozci a dovozci telat jsou experty na to, jak tyto vlastnosti interpretovat a vyjít jim vstríc kvalitou svých telat. Efektivne tak vyrovnávají nabídku s poptávkou. Díky ohromné velikosti prumyslu s telecím masem mohou reagovat flexibilne.

Dobytek a hovezí
Jako dusledek strategií pro rezervní kusy na mlékarských farmách a farmách chovajících hovezí dobytek jsou jatecní krávy zužitkovávány na mezinárodním trhu. To se také vztahuje na prvotrídní hovezí dobytek. Znamená to, že tato vysoce kvalitní jatecní zvírata jsou dovážena zahranicním klientum v Evrope, kterí se zajímají o dodávku zvírat pro svuj masný prumysl. V tomto procesu hrají holandští vývozci zvírat významnou roli. Hledají nejlepší destinace, aby se optimalizoval výnos pro chovatele a užitková hodnota pro klienta.

Obchodníci s jakostí
Holandští vývozci a dovozci krav a telat jsou specialisté a profesionálové s mnoha lety zkušeností na mnoha trzích. Vždy je zajímá, jak by našli kontakty na stávající a nové trhy, aby se jim podarilo vyrovnat poptávku s nabídkou. Existují sice národní hranice, avšak kvalita je prekracuje!

Dutch Livestock Export Association (holandské sdružení pro vývoz užitkových zvírat) zastupuje holandské vývozce a dovozce zvírat. Jsme vždy ochotní a schopní zarídit kontakt mezi cleny/vývozci a zahranicními stranami, které mají zájem nakoupit a dovážet kvalitní zvírata k výkrmu, odchovu nebo porážce.

Kontakt
Pokud si prejete dozvedet se více o našich aktivitách, našich clenech nebo dodávce zvírat: prosíme obratte se na nás a my se o vaše požadavky postaráme.

 

 

Contact

Bureau Nederlandse Vee-export
Benoordenhoutseweg 46-5
2596 BC Den Haag
Nederland
T + 31(0)70 219 30 00
F + 31(0)70 219 30 01
E bnve@vee-logistiek.nl

Deel onze site

    

 
Languages: CZ E F H IT PL RO

BNV-e | © 2024